خانه / مهندسی مکانیک / هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک و پنوماتیک

 

عنوان فایل : هیدرولیک و پنوماتیک

کد فایل : ۵۸۵۹۱۶

هیدرولیک و پنوماتیک

سیستم های انرژی سیالات در دو بخش دسته بندی می شوند:هیدرولیک و پنوماتیک.در هیدرولیک از یک مایع برای انتقال انرژی استفاده شده است.این جز مایع معمولا روغن های ب ر پای هی نف ت م ام اس ت.در پنوماتیک ،س یال م ورد اس تفاده ی ک گ از م ی باش د.تف اوت اص لی ب ین ه وا و روغن این است که هوا قابل تراکم است.هر یک از این ها ویژگی ها ، مزایا و معایبی دارند که باید ب ا توجه به نیازهای سیستم از ان ها استفاده کرد.در مجموع میتوان گ فت سیستم های هیدرولیکی در موارد زیر…

 

دسته بندی : مهندسی مکانیک

برچسب های محصول :

جهت دانلود هیدرولیک و پنوماتیک کلیک کنید

هیدرولیک و پنوماتیک