خانه / سایر رشته های هنر / رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(

رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(

رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(

 

عنوان فایل : رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(

کد فایل : ۶۹۴۳۱۵

رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(

رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(

مشخصات:
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۱۷۰
چکیدهبا افزایش توجه جهانی به کاهش فشار ناشی از مداخلات انسانی بر محیط زیست، توجه بهرویکردهایی چون طراحی پایدار و سبز، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و طراحی با حداقل انرژیرشد چشمگیری داشته است.طراحی محیط مصنوع با رویکرد استفاده از حداقل انرژی نیازمند تحلیلو ارزیابی گزینههای مختلف در مراحل مختلف طراحی با در نظر گرفتن استراتژیهای مختلف بهبودآسایش حرارتی فضای داخلی ساختمانها و محیط بیرونی است. هدف اصلی در…

 

دسته بندی : سایر رشته های هنر

برچسب های محصول : پایان نامه,رساله,دکترا,دکتری,معماری

جهت دانلود رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول( کلیک کنید

رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(