خانه / آموزش / طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها

طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها

طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها

 

عنوان فایل : طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها

کد فایل : ۷۰۵۸۱۸

طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها

طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها

چکیده:طراحی، توسعه و نگهداری سایتهای کتابخانه ها مستلزم رعایت قواعدی است که به لحاظ تخصصـی بـودن مـیتـوان
طراحی آنهـا را بطـور خـاص مـورد بحـث و بررسـی قـرار داد. فراینـد طراحـی سـایت، ویژگیهـای تیـم طراحـی و نقـش
اطلاع رسان و کتابدار متخصص در فرایند طراحی سایت کتابخانه ازجمله موضوعهایی است که در ایـن نوشـتار بدانهـا
پرداخته شده و سپس پیرامون نیازهای خاص سایتهای کتابخانهای بحث شده است.
به دلیل ضرورت دستیابی به درک کلی از موضوع طراحی…

 

دسته بندی : آموزش

برچسب های محصول : کتابخانه,نشرالکترونیکی,اطلاع رسانی,فناوری اطلاعات,کتابداری,مدیریت محتوا,دانلود تحقیق و پایان نامه

جهت دانلود طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها کلیک کنید

طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها