فایل جدید
خانه / آموزش / طرح تولید بستنی رژیمی

طرح تولید بستنی رژیمی

طرح تولید بستنی رژیمی

 

عنوان فایل : طرح تولید بستنی رژیمی

کد فایل : ۷۰۶۰۰۵

طرح تولید بستنی رژیمی

طرح تولید بستنی رژیمی

مقدمه:
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طـرح مـورد بررسـی و آنـالیز قـرار
گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی بـرای تـصمیمگیـری سـرمایهگـذاران مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید بستنی رژیمی میباشد. این مطالعـات در قالـب
متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق…

 

دسته بندی : آموزش

برچسب های محصول : دانلود تحقیق و پروژه دانشگاهی,بستنی رژیمی,طرز تهیه بستنی رژیمی,طرج کارآفرینی

جهت دانلود طرح تولید بستنی رژیمی کلیک کنید

طرح تولید بستنی رژیمی