خانه / مقاله هنجاریابی پرسشنامه

مقاله هنجاریابی پرسشنامه

مقاله هنجاریابی پرسشنامه

 

عنوان فایل : مقاله هنجاریابی پرسشنامه

کد فایل : ۴۳۷۴۸

مقاله هنجاریابی پرسشنامه

مقاله هنجاریابی پرسشنامه

مقدمه:�پرسش‌نامه روانشناختی کالیفرنیا برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی پایدار میان‌فردی یک جامعه بهنجار ساخته شده و برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی، توانایی مدیریت، خلاقیت، ناسازگاری، بزهکاری و آسیب‌پذیری در برابر عوامل فشارزای محیطی در کشورهای مختلف، هنجاریابی و به‌کار برده شده است. هدف این پژوهش هنجاریابی این پرسش‌نامه برای جمعیت ایرانی بود. روش‌:�این بررسی از نوع هنجاریابی بوده پس از برگردان پرسش‌نامه به فارسی و انجام بررسی راهنما، فرم نهایی آن بر روی ۱۰۰۸ نفر ( ۹۱۱ مرد، ۹۷ زن) از کارکنان رده‌های مختلف یک وزارتخانه در ۹ استان کشور که به‌صورت تصادفی- طبقه‎ای انتخاب شده بودند اجرا شد. میانگین سنی آزمودنی‌ها ۷/۴۰ سال (انحراف معیار ۷/۷) بود. بررسی پایایی پرسش‌نامه به‌کمک روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ و روایی آن با بهره‌گیری از تحلیل عاملی انجام شد.

 

دسته بندی : کتاب ها و مقاله های روانشناسی و علوم تربیتی

برچسب های محصول : نحوه هنجاریابی پرسشنامه هنجاریابی پرسشنامه چیست پرسشنامه روانی کالیفرنیا هنجاریابی چیست مقاله هنجاریابی پرسشنامه هنجاریابی یعنی چه

جهت دانلود مقاله هنجاریابی پرسشنامه کلیک کنید

مقاله هنجاریابی پرسشنامه