خانه / آموزش SPSS / خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

 

عنوان فایل : خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

کد فایل : ۴۶۳۴۳

خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

تعریف انواع متغیرها متغیرهای گسسته متغیرهای پیوسته متغیرهای رتبه ای و اسمی متغیرهای فاصله ای و نسبتی خلاصه کردن مشاهدات از طریق ۱) تشکیل جدول فراوانی ۲) رسم نمودارها نمودار دایره ای نمودار ستونی نمودار هیستوگرام (بافت نگار) ۳) شاخص های مرکزی میانگین میانه مد ۴) شاخص های پراکندگی دامنه تغیرات دامنه میان چارکی واریانس انحراف معیار ۵) شاخص های شکل توزیع چولگی کشیدگی توضیح و بررسی اینکه برای هر نوع متغیری از چه روشهایی برای خلاصه کردن مشاهدات می توان استفاده نمود. تفسیر درصد تجمعی و توضیح کاربرد آن بررسی اشکالات اطاعات نامعلوم (داده های گمشده)

 

دسته بندی : آموزش SPSS

برچسب های محصول : آموزش SPSS، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS, شاخص های آماری در نرم افزار SPSS

جهت دانلود خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS کلیک کنید

خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS