خانه / آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

پاورپوینت درس ۶ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم سجع و انواع آن

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۶ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم سجع و انواع آن در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت سجع و انواع آن در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۸ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم وزن شعر فارسی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۸ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم وزن شعر فارسی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت وزن شعر فارسی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۷ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم سبک و سبک شناسی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۷ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم سبک و سبک شناسی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت سبک و سبک شناسی,سبک در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۹ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم موازنه و ترصیع

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۹ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم موازنه و ترصیع در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت موازنه و ترصیع در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۰ علوم و فنون ادبی ۱ دهم زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۰ علوم و فنون ادبی ۱ دهم زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت زبان و ادبیات فارسی,سده های پنجم و ششم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس ۱۱ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم قافیه

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس ۱۱ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم قافیه در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت قافیه,درس ۱۱ علوم و فنون ادبی ۱ دهم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۲ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم جناس و انواع آن

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۲ علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم جناس و انواع آن در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت جناس و انواع آن,جناس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل اول علوم و فنون ادبی پایه دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل اول علوم و فنون ادبی پایه دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل اول در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل دوم علوم و فنون ادبی دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل دوم علوم و فنون ادبی دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل دوم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل سوم علوم و فنون ادبی دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل سوم علوم و فنون ادبی دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب فصل سوم علوم و فنون ادبی دهم,علوم و فنون ادبی دهم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل دوم علوم و فنون ادبی دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل دوم علوم و فنون ادبی دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب فصل ۲ علوم و فنون ادبی ۱۰,فصل دوم علوم و فنون ادبی دهم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل اول علوم و فنون ادبی دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل اول علوم و فنون ادبی دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب علوم و فنون ادبی دهم,پاورپوینت فصل اول علوم و فنون در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل چهارم علوم و فنون ادبی دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل چهارم علوم و فنون ادبی دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب کارگاه تحلیل فصل چهارم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل سوم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم (دوره اول متوسطه) بخش تاریخ

فایلی با عنوان سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم (دوره اول متوسطه) بخش تاریخ در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب سوالات,متن,مطالعات اجتماعی,پایه هشتم,دوره اول متوسطه,بخش تاریخ در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱ علوم و فنون ادبی یازدهم تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱ علوم و فنون ادبی یازدهم تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت تاریخ ادبیات فارسی,قرن های هفتم، هشتم و نهم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۲ علوم و فنون ادبی ۲ پایه یازدهم پایه های آوایی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۲ علوم و فنون ادبی ۲ پایه یازدهم پایه های آوایی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت پایه های آوایی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل ۱ علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل ۱ علوم و فنون ادبی پایه یازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب فصل ۱ علوم و فنون ادبی یازدهم,علوم و فنون ادبی یازدهم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل ۱ علوم و فنون ادبی یازدهم

فایلی با عنوان پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل ۱ علوم و فنون ادبی یازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل ۱,علوم و فنون ادبی یازدهم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »