خانه / آموزش و پرورش (صفحه 20)

آموزش و پرورش

دانلود پاورپوینت تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی گفتار ۱ فصل ۶ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی گفتار ۱ فصل ۶ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب انرژی نور به انرژی شیمیایی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت فتوسنتز در شرایط دشوار گفتار ۳ فصل ۶ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت فتوسنتز در شرایط دشوار گفتار ۳ فصل ۶ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب فتوسنتز در شرایط دشوار در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت زیستن مستقل از اکسیژن گفتار ۳ فصل ۵ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت زیستن مستقل از اکسیژن گفتار ۳ فصل ۵ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب زیستن مستقل از اکسیژن در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت اکسایش بیشتر گفتار ۲ فصل ۵ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت اکسایش بیشتر گفتار ۲ فصل ۵ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت اکسایش بیشتر در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تأمین انرژی گفتار ۱ فصل ۵ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تأمین انرژی گفتار ۱ فصل ۵ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت تأمین انرژی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تغییر در گونه ها گفتار ۳ فصل ۴ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تغییر در گونه ها گفتار ۳ فصل ۴ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت تغییر در گونه ها در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تغییر در جمعیت ها گفتار ۲ فصل ۴ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تغییر در جمعیت ها گفتار ۲ فصل ۴ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت تغییر در جمعیت ها در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تغییر در مادۀ وراثتی جانداران گفتار ۱ فصل ۴ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تغییر در مادۀ وراثتی جانداران گفتار ۱ فصل ۴ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب تغییر در مادۀ وراثتی جانداران در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ارتباط و زندگی گروهی گفتار ۳ فصل ۸ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ارتباط و زندگی گروهی گفتار ۳ فصل ۸ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت ارتباط و زندگی گروهی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت انتخاب طبیعی و رفتار گفتار ۲ فصل ۸ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت انتخاب طبیعی و رفتار گفتار ۲ فصل ۸ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت انتخاب طبیعی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت اساس رفتار گفتار ۱ فصل ۸ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت اساس رفتار گفتار ۱ فصل ۸ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت اساس رفتار در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت کاربردهای زیست فناوری گفتار ۳ فصل ۷ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کاربردهای زیست فناوری گفتار ۳ فصل ۷ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب کاربردهای زیست فناوری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت فناوری مهندسی پروتئین و بافت گفتار ۲ فصل ۷ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت فناوری مهندسی پروتئین و بافت گفتار ۲ فصل ۷ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت فناوری مهندسی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت زیست فناوری و مهندسی ژنتیک گفتار ۱ فصل ۷ زیست شناسی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت زیست فناوری و مهندسی ژنتیک گفتار ۱ فصل ۷ زیست شناسی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت زیست فناوری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت یونان و روم درس ششم تاریخ دهم انسانی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت یونان و روم درس ششم تاریخ دهم انسانی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت یونان و روم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت مطالعه و کاوش در گذشته های دور درس هفتم تاریخ دهم انسانی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت مطالعه و کاوش در گذشته های دور درس هفتم تاریخ دهم انسانی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت مطالعه و کاوش در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان درس نهم تاریخ دهم انسانی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان درس نهم تاریخ دهم انسانی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب ورود آریایی ها,پایان هخامنشیان در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت هنر و معماری درس ۱۶ تاریخ دهم انسانی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت هنر و معماری درس ۱۶ تاریخ دهم انسانی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت هنر و معماری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت سپیده دم تمدن ایرانی درس هشتم تاریخ دهم انسانی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت سپیده دم تمدن ایرانی درس هشتم تاریخ دهم انسانی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت سپیده دم تمدن ایرانی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت زبان و آموزش درس ۱۵ تاریخ دهم انسانی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت زبان و آموزش درس ۱۵ تاریخ دهم انسانی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت زبان و آموزش در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »