خانه / بایگانی برچسب: بذرکتان

بایگانی برچسب: بذرکتان

مجموعه طبی (طب سنتی)

فایلی با عنوان مجموعه طبی (طب سنتی) در دسته بندی طب سنتی با برچسب عربی,کتیرا,اسارون,سنبل,نارمشک,ساوج هندی,یاقوت زرد,تخم شبت,تخم رازیانه,نانخواه,بذرکتان,عنبرنسا,پشگل,فضله,علک رومی,تخم ,خیار,قندسفید,سوسمار,زنبور,مارمولک,تریاق فاروق,قرص اسقیل,تریاق الطین,عقرب,نوشدارو,معجون هندی,کشوثا,گرده,مثانه,سده,سپرز, دواء المشک,معجون بلادری,غیاثی,اصفرصلیم,اثاناسیای,دواءالکرکم,بادمهرج,قوقی,ترسوسی,دواءالخطاطیف,دواءالقسط,کبریت,آهک,معجون کندری,معجون پودنه,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن,آویشن در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »